Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúva spoločnosť Autopartners BB s.r.o., IČO: 36 780 952, so sídlom Komenského 14483/10F, 974 01 Banská Bystrica,  Slovenská republika, tel.: ++421 917 795 622, e-mail: servis@autopartnersbb.sk  (ďalej len “Prevádzkovateľ” alebo „Spoločnosť“) osobné údaje pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.

Vaše osobné údaje najčastejšie Spoločnosť získava priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť Spoločnosti riadne poskytovať služby, tovary, riadne plniť zmluvné povinnosti prípadne zriadiť Váš užívateľský účet. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ak je to potrebné na nasledujúce účely:

 • vytvorenie a administrácia Vášho používateľského účtu (právny základ: spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy),
 • určovanie a uplatňovanie právnych nárokov Spoločnosti (právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa),
 • marketingové činnosti (právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa),
 • vnútorné administratívne účely Spoločnosti (právny základ: oprávnený záujem Prevádzkovateľa),
 • dodržiavanie právnych predpisov,
 • kúpnej zmluvy, bonusovej zmluvy prípadne, inej zmluvy, ktorú s Vami Spoločnosť uzatvorila (právny základ: spracúvanie potrebné na plnenie zmluvy),

V prípade ak to bude nevyhnuté, Spoločnosť Vás požiada o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Spoločnosť spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko,
 • Názov spoločnosti
 • IP Adresa Vášho zariadenia
 • E-mail a telefón

V prípade potreby môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

 1. zamestnancom Spoločnosti;
 2. účtovným poradcom, vrátane zamestnancov týchto osôb;
 3. profesionálnym poradcom (napr. audítorom, advokátom), vrátane zamestnancov týchto osôb;
 4. poskytovateľom softvérového vybavenia, správcovi web stránok  alebo podpory Spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb;
 5. subjektom, ktoré poskytujú platobné služby;
 6. obchodným partnerom Prevádzkovateľa, ktorý zabezpečujú predaj, výdaj a dodanie tovarov, vrátane zamestnancov týchto osôb;

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu:

 1. 3 rokov v prípade, ak vystupujete v pozícii spotrebiteľa,
 2. 4 rokov, ak vystupujete v pozícii podnikateľa,

po ukončení zmluvného vzťahu so Spoločnosťou (t.j. po dodaní tovaru alebo služby), pokiaľ Prevádzkovateľ nemá zo zákona povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje po dlhšiu dobu (napr. na základe platných predpisov o účtovníctve)).

Máte nárok vyžiadať si prístup k Vašim osobným údajom, na ich opravu či vymazanie, ako aj na obmedzenie spracúvania. V rozsahu, v akom sa Vaše údaje spracúvajú na účely administrácie Vášho používateľského účtu a plnenia kúpnej zmluvy, bonusovej zmluvy prípadne inej zmluvy, máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Okrem toho ste oprávnený/á namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, ako aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely. V rozsahu, v akom sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na Vašom súhlase máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. V prípade, ak si želáte uplatniť svoje vyššie uvedené práva alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím Prevádzkovateľa e-mailom na adrese: servis@autopartnersbb.sk

Zároveň máte nárok na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.